ទុកឲ្យពួកយើងជាអ្នកធ្វើការងារលំបាកទាំងនេះ

គុណភាព

គុណភាព

កូនរបស់លោកអ្នកជាធនធានមួយដ៍សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ ហើយពួកយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមជាផ្នែក ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ពួកគាត់។

ភាពបត់បែន

ភាពបត់បែន

ដោយសារកាលវិភាគក្នុងការសិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងរបស់កូនៗលោកអ្នកមានភាព មមារញឹក កម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតម្រូវ និងសម្របតាមកាលវិភាគរបស់សិស្សដែលមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ ការសិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ឡើយ។

ពួកយើងបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាង

ពួកយើងបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាង

គ្រាន់តែបញ្ចូនកូនរបស់លោកអ្នកមកសិក្សា, ពួកយើងបានរៀបកម្មវិធីសិក្សាដែលមានភាពទាក់ទាញ​ ព្រមទាំងបង្កើតបរិយាកាសរីករាយដល់កូនលោកអ្នក​ ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍បំណិនក្នុងការគិត និងដោះស្រាយបញ្ហា។

go-to-top tech for kid