ការផ្សារភ្ជាប់

ទំនាក់ទំនងមកពួកយើងឥឡូវនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដាក់កម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកយើងក្នុងសាលារបស់អ្នក។

ទំនាក់ទំនង

098 / 099 338 849

អ៊ីមែល

info@techforkids.asia

ទីតាំង

3rd Floor, ANINA Office and Serviced Apartment

ទំនាកទំនង

សូមបំពេញបែបបទខាងក្រោមយើងនឹងទំនាក់ទំនងត្រលប់មកអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
go-to-top tech for kid