យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា

អ្នកត្រួសត្រើយថ្មីនៃវិថីអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពដែលធ្វើជាស្ពានចម្លងដល់កុមារឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង

Stay Curious.Learn Different.

Stay Curious.Learn Different.

ជាវិថីសិក្សាដែលច្បាស់លាស់

សិស្សនឹងសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជា STEM និងភាពជាសហគ្រិនដែលត្រូវបាន រចនាឡើងនិងដឹកនាំដោយគ្រូហ្វឹកហាត់ដ៏មានជំនាញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសិស្សអាចសិក្សានិងអនុវត្តចំណេះដឹងពួកគេតាមរយៈ Project-based learning, ការទទួលបានការហ្វឹកហាត់និងការសាកល្បងផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់រៀន។

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសពួកយើង

ជួបជាមួយក្រុមការងារពួកយើង

មតិពីមហាជន

ដៃគូសហការពួកយើង

go-to-top tech for kid