ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កូនៗដ៏វៀងវៃរបស់លោកអ្នក

ការប្រកួតប្រជែងនីមួយៗរចនាក្នុងគោលបំណង ផ្ញូចចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនៗលោកអ្នកឲ្យមាន ចំណង់ចង់សិក្សាស្វែងយល់ និងចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗទាក់ទងនឹង វិទ្យសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា​​​​​​​​​​​​​។

ហេតុអ្វីអ្នកគួរចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទាំងនេះ

ទ្រឹស្តីព្រមជាមួយនឹងការអនុវត្ត

ទ្រឹស្តីព្រមជាមួយនឹងការអនុវត្ត

កុមារឆាប់ទទួលយកមេរៀនផ្សេងៗបានលឿននៅពេល ពួកគាត់បានអនុវត្តផ្ទាល់។​​

ការយល់ដឹងពី STEM​ បានឆាប់រហ័ស

ការយល់ដឹងពី STEM​ បានឆាប់រហ័ស

ពួកយើងបាននាំយកកម្មវិធីសិក្សាបែប STEM​ ដ៍ទាក់ទាញដែលអាច ឲ្យសិស្សឆាប់ទទួលយក និងយល់ពីមេរៀនបានលឿន។

ការរឹតចំណងក្នុងគ្រួសារ

ការរឹតចំណងក្នុងគ្រួសារ

ក្រៅពីការចំណាយពេលក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅលើទូរស័ព្ទ,ពួកយើងលើកទឹកចិត្ត ដល់ពួកគាត់បង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗ ស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកយើង។

ស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

ស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

ពួកយើងយល់ពីភាពមមារញឹករបស់អ្នកហេតុនេះកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការ និងពេលវេលារបស់អ្នក។

សប្បាយ និងការប្រកួតប្រជែង

សប្បាយ និងការប្រកួតប្រជែង

វាពិតជារីករាយដែលបានជួបជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ដែលមានចំណង់ចំណូល ចិត្តទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នា ហើយអាចច្នៃប្រឌិតបង្កើតអ្វីមួយ ដែលពិសេស និងអស្ចារ្យ។

ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់

ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់

យើងចូលរួមជាផ្នែកផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ ពិភពលោកទាំងមូល។

go-to-top tech for kid