កម្មវិធីសិក្សានិងក្របខ័ណ្ឌពួកយើង

គោលដៅ

គោលដៅ

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺមានគោលបំណងក្នុងការលើកស្ទួយ ក៍ដូចជាអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាសហគ្រិនភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់កុមារ។

មាតិកា

មាតិកា

សិស្សានុសិស្សនឹងបានសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឲ្យទាន់តាមការរីកចម្រើនរបស់បច្ចេកវិទ្យានៅ លើសកលលោក។

គរុកោសល្យ

គរុកោសល្យ

គ្រប់ថ្នាក់សិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានគ្រូដែលពោរពេញដោយបទពិសោធន៍ និងជំនាញខ្ពស់។ លើសពីនេះសិស្សអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអនុវត្តជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ និងគ្រូផ្ទាល់។

go-to-top tech for kid