កម្មវិធីសិក្សានិងក្របខ័ណ្ឌពួកយើង

គោលដៅ

គោលដៅ

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះស្មារតី និងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សបញ្ចេញសម្ថភាពក្នុងការក្លាយជាបុគ្គល មានសក្តានុពលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា។

មាតិកា

មាតិកា

សិស្សានុសិស្សត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីសិក្សាដែលមានការអភិវឌ្ឍ ដែលផ្តោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យា, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ការគិតសុីជម្រៅ, ការសហការ, និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង។

គរុកោសល្យ

គរុកោសល្យ

ថ្នាក់សិក្សាត្រូវបានរៀបរៀងឡើងតាមវិធីសាស្រ្ត SWIID (Safe&Brave, well-equipped, Inspirational, Interactive and Dynamic)និងត្រូវបាន ផ្តល់ជូនសិស្សតាមវិធីសាស្រ្ត SWEET (Supportive, Wise, Expert, Enthusiastic and Talented) តាមរយៈគ្រូឧទេស។ ការសិក្សា គឺផ្តោតទៅលើសិស្សជាចម្បង, ការធ្វើគម្រោង។​

go-to-top tech for kid