Kid-Kathon

Kid-Kathon

Kid-KATHON គឺជាកម្មវិធីមួយថ្ងៃដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបណ្តុះស្មារតីកុមារឲ្យស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះដោយ​ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយគំនិតច្នៃប្រឌិត។

Kid-Kathon
go-to-top tech for kid